نقد و بررسی سیمان تهران

سیمان تهران 50 کیلوگرمی 

.

توضیح مختصر

سیمان تهران 50 کیلوگرمی.

ویژه گی ها: سیمان تهران

ویژه گی ها:

  • وزن : 10 کیلوگرمی