نقد و بررسی سیمان تهران

توضیح مختصر

سیمان تهران 50 کیلوگرمی.سیمان تهران 50 کیلوگرمی 

.

ویژه گی ها: سیمان تهران

ویژه گی ها:

  • رنگ : sdf