نقد و بررسی موس بی سیم

توضیح مختصر

موس بی سیم عالی تست .تست تست تست بالیب  

بلبل

 

بلفثقفبلق

ثبفثصقفب

ثصقثصقفب

.

ویژه گی ها: موس بی سیم

ویژه گی ها:

  • رنگ : آبی
  • وزن : 50 گرم